Polityka prywatności
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu (Elektroniczny System Rejestracji Uczestników MPDJ).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Organizator Mistrzostw Polski DJów Clubsound Management – Clubsound Management z siedzibą we Włókach, adres do doręczeń: Włóki 13A 86-022 Dobrcz, NIP: 554-11-72-502, adres poczty elektronicznej: mpdj@clubsound-management.pl - zwana dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Operatorem w Elektroniczny System Rejestracji Uczestników MPDJ.
3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu oraz Uczestnika wydarzenia są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Operator, Organizator, Serwis, Zgłoszenie, Użytkownik, Uczestnik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją: Operator - Clubsound Management, Organizator - Clubsound Management, Serwis - Elektroniczny System Rejestracji Uczestników MPDJ, Zgłoszenie - unikalny zewstaw danych zarejestrowanych przez yczestnika, Użytkownik - uczestnik zgłaszający się do konkursu, Uczestnik - osoba zgłaszająca się do konkursu.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
2. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu:
a) zawarcia i realizacji Zamówienia, Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. indywidualne konto w panelu Użytkownika).
b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
3. 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
a) w związku z realizowaniem płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników i Uczestników: adres poczty elektronicznej.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do złożenia Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Serwisie.

III. Cookies i dane ekslopatacyjne
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:
a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania danych przy składaniu Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu,
d) dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. Podstawa przetwarzania danych
1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Uczestników MPDJ danych osobowych niezbędnych do złożenia Zgłoszenia, skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Uczestnika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub Uczestnika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

V. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Użytkownik lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika lub Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

VI. Postanowienia końcowe
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) dostęp do panelu Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,